Twój koszyk jest pusty.
×
Twój koszyk jest pusty.

Regulamin

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez użytkowników z usług serwisu rexell.com.pl świadczonych przez FF Rexell Sławoj Boczula.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

​​- Serwis rexell.com.pl obsługiwany jest przez firmę FF Rexell Sławoj Boczula z siedzibą w Obornikach Śląskich, przy ul. Miła 5, wpisaną do rejestru handlowego z numerem REGON: 010781573, NIP 526-12-43-307, która wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usługi objętych regulaminem.

– Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów którzy ukończyli osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

– Każda osoba zamierzająca uzyskać status Użytkownika jest zobowiązana do podania danych osobowych celem zalogowania się do systemu.

– Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

– Usługodawca zastrzega sobie prawo i wyłączność do dokonywania wszelkich zmian dotyczących poniższych warunków i zastrzeżeń według własnego uznania, bez konieczności uprzedzania i powiadamiania Użytkownika o nich, a wszystkie zaistniałe zmiany tych warunków i zastrzeżeń wchodzą w życie natychmiast po pojawieniu się w serwisie internetowym www.rexell.com.pl dlatego też zaleca się regularne zapoznawanie się z warunkami i zastrzeżeniami, za każdym razem, kiedy składa się nowe zamówienie na usługi.

2.WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

– W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków:

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

(2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”

oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia

i (2) kliknięciu pola „Zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,

Produkt/y, cechy Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

– Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

– Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

– Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

– Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

– Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. Złożenia Zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się na Konto. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

– Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

– Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

– Paragon fiskalny lub faktura VAT są wystawiane i dołączone do każdego zamówienia.

4.SPOSOBY PŁATNOŚCI

– Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”.

5.KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

– Serwis udostępnia następujące sposoby dostawy:

przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

– Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Koszty przesyłki.

– Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 5 do 7 Dni roboczych.

– Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Dla paczek kurierskich deklarowany przez przewoźnika czas dostarczenia do 2 dni roboczych.

6.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

– ​​ Reklamacjom nie podlegają naturalne cechy produktu, jak na przykład przebarwienie na zgięciu rozkładówek fotoalbumu.

–  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodność ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.

–  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

–  W przypadku uzasadnionej reklamacji Usługodawca zobowiązuje się do poprawiania produktu lub usługi.

– Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

– Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu oraz cennika. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu www.rexell.com.pl po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów;

Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

– Sądem rozstrzygającym spory jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Usługodawcy.